Masa Tenisi Erkeklerde 1. Bayanlarda 2. Lig’de Çorum’u temsil eden Çorum Spor İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar ve ilgisizlikten dolayı kulübü satışa çıkardı. 

Ma­sa Te­ni­si bran­şın­da Ço­rum son yıl­lar­da bü­yük bir atı­lım içe­ri­sin­de. Ge­rek fer­di ge­rek mil­li ta­kım ge­rek­se lig­ler­de mü­ca­de­le eden ku­lüp­le­ri­mi­zin el­de et­ti­ği ba­şa­rı­lar geç­ti­ği­miz yıl spor say­fa­la­rın­da çok sık ola­rak yer al­dı.
Bu ba­şa­rı­lı ku­lüp­ler­den bi­ri­si olan Ço­rum Spor İh­ti­sas ku­lü­bü mad­di im­kan­sız­lık­lar yü­zün­den sa­tı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı.

Genç­liks­por’da Ma­sa Te­ni­si an­tre­nö­rü ola­rak gö­rev ya­pan ve ay­nı za­man­da Spor İh­ti­sas Ku­lü­bü Baş­ka­nı olan Me­sut Kuş­göz, 17 yıl­dır Ço­rum’da ma­sa te­ni­si an­tre­nö­rü ola­rak gö­rev yap­tı­ğı­nı ve bu sü­re­de elin­den gel­di­ğin­ce ve şart­lar mü­sa­de­et­ti­ğin­ce spor­cu ye­tiş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “2015 yı­lın­da bü­yük ha­yal­ler ile Spor İh­ti­sas Ku­lü­bü’nü kur­duk. Er­kek ta­kı­mı­mız ter­fi li­gin­de üçün­cü ola­rak li­ge yük­sel­miş­tir ve şu an­da 1. lig­de mü­ca­de­le et­mek­te­dir. 2017 yı­lın­da ise ba­yan­lardan oluş­tur­du­ğu­muz ta­kım Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu ola­rak 2. lig­de mü­ca­de­le ede­cek­tir. İki lig ta­kı­mı­nın bu­lun­du­ğu ku­lü­bü­müz son iki yıl­dır şart­la­rın iyi­ce zor­laş­ma­sı ne­de­ni ile ge­rek­li des­te­ği bu­la­mı­yo­r ve maç­lar­da­ki mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­ya­mı­yo­r. Bu nedenle klübümüzü satışa çıkarmaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.

Masa Tenisi Erkeklerde 1. Bayanlarda 2. Lig’de Çorum’u temsil eden Spor İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar ve ilgisizlikten dolayı kulübü satışa çıkardı.
Masa Tenisi Erkeklerde 1. Bayanlarda 2. Lig’de Çorum’u temsil eden Spor İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar ve ilgisizlikten dolayı kulübü satışa çıkardı.